Insekti v hlevu

Dr. Štefan Pintarič z Veterinarske fakultete je pripravil strokovni članek o težavah in reševanju le teh zaradi insektov.

Pa smo le dočakali toplejše dni – žal pa se jih veselijo tudi insekti, ki jih bomo kaj kmalu lahko zaznali v hlevu. Zaradi njihove sposobnosti razmnoževanja se hitro namnožijo prek mere, nadlegujejo živali ter jim povzročajo stres, saj jim silijo v oči in druge telesne odprtine. Seveda pa so insekti nezaželeni tudi za rejce živali. Če so živali dalj časa izpostavljene preštevilnim insektom, se lahko zmanjšajo prirasti za 2 do 3 odstotke, manjša je prebavljivost, tudi do 13 odstotkov, pri kravah molznicah pa lahko opazimo poškodbe seskov, kar povzroča bolečine pri molži, zaradi morebitne krvi iz ranic pa lahko celo oporečno, nečisto mleko. Insekti so učinkoviti prenašalci mikroorganizmov, saj lahko ena muha prenese prek 20 milijonov virusov, bakterij ali glivic. Lotijo se tudi krme in jo kontaminirajo z mikroorganizmi, ki jih prenašajo, ali pa s toksini, ki jih izločajo. Tako so ukrepi nadzorovanja številčnosti insektov zelo pomembni.
Da se insekti ne bi preveč razmnožili
Število insektov lahko zmanjšujemo z ukrepi preprečevanja in zatiranja. S preprečevanjem onemogočamo insektom, da bi se zadrževali v hlevih in drugih zgradbah. Tako moramo biti pozorni že pri gradnjah ali adaptacijah objektov, in sicer na dvojne stene ali razpoke, ki so lahko odlično skrivališče za insekte. Dobro bi bilo tudi, če bi bili stiki med stenami in tlemi v hlevih bili čimbolj zaokroženi. S tem bi olajšali postopke čiščenja, kar pomeni manjšo možnost zadrževanja hranilnih snovi za insekte. Tudi kanalizacijski pokrovi, zamreževanje oken ter izolacijski material iz steklene in kamnite volne pripomorejo k preprečevanju naselitve insektov.
Privlači jih tudi povišana koncentracija ogljikovega dioksida in amonijaka, kar je značilno za reje s slabim prezračevanjem. Med ukrepe zmanjševanja števila insektov tako prištevamo tudi pravilno odlaganje gnoja in urejena gnojišča.
Kaj narediti, ko je insektov preveč
S preprečevanjem ne dosežemo vedno želenega učinka. Zato je potrebno izbrati različne načine zatiranja, ki so lahko biološki, fizikalni in kemični.
Biološki način zatiranja
Insekti in njihove razvojne oblike so na jedilnem listu nekaterih ptic (npr. lastovke) ter netopirjev, kar pripomore k zmanjševanju njihove številčnosti. Prav tako imajo muhe med insekti nekatere sovražnike, kot so pršice, ose in sršeni. Biološki načini zatiranja so dokaj zanimivi. Pri ekološkem kmetovanju se namreč krčijo seznami sredstev, ki jih lahko uporabljamo pri dezinsekciji.
V bližnji prihodnosti boste imeli rejci na izbiro zatiranje hišne muhe z njeno sovražnico Ophyra anescens. To je predstavnica družine muh, ki se hrani z razvojnimi oblikami domače muhe in s tem zmanjšuje njeno številčnost. Omenjena muha se zadržuje pod kanali v temnih prostorih, leti le na zelo kratke razdalje ter po zagotovilu raziskovalcev ni škodljiva za živali in ljudi. Njeno številčnost lahko nadzorujemo z odvozom gnojevke na kmetijske površine. O tem načinu zatiranja pa bo morala podati mnenje še veterinarska stroka.
Drug biološki način zatiranja insektov pa je uporaba strupov (toksinov), ki prizadenejo razvojne oblike insektov v kombinaciji z nekaterimi mikroorganizmi. Učinek tega načina biološkega zatiranja je v tem, da se razvojne oblike insektov z uporabo toksinov prenehajo prehranjevati, z uporabo mikroorganizmov pa odmrejo. Prednost uporabe toksinov in mikroorganizmov je ta, da niso nevarni za živali in ljudi ter razpadejo pri ultravijolični dnevni svetlobi. Takšen način biološke dezinsekcije torej lahko uporabljamo pozno zvečer; dopolnimo pa ga lahko z nekaterimi kemičnimi pripravki. Ta način zatiranja pri nas še ni poznan, vendar se bo verjetno kmalu uveljavil.
Fizikalni način zatiranja
Kot možnost zatiranja insektov pri ekološkem načinu kmetovanja in dopolnilo pri dezinsekciji lahko izvajamo tako imenovani fizikalni način dezinsekcije. Eden od načinov je vpliv temperature. Vemo, da se število insektov v zimskem obdobju zelo zniža, na kar predvsem vplivajo nizke temperature. Tudi temperature, višje od 45 °C zavrejo razvoj insektov. Omenili smo že, da samice muh odlagajo jajčeca v globino do petnajst centimetrov oziroma, če je gnoj rahel, še nekoliko globlje. Če posnamemo plast gnoja z vrha in ga zakopljemo globlje, bomo z biotermičnimi procesi uničili razvojne oblike muh. Raziskovalci namreč poročajo, da je približno 95 odstotkov vse mušje populacije v razvojni obliki in le pet odstotkov je odraslih osebkov! Muhe zelo privlači svetloba, zato jim lahko nastavimo svetlobne vabe, ki so kombinirane z električnimi. Svetloba privlači insekte, ki se v letu dotaknejo električne mreže; ta jih omami in insekti padejo na pladenj, na katerem je kemična snov (insekticid), ki jih pokonča. Pomembno je, da je mreža pod napetostjo z izmeničnim tokom od 450 do 500 MHz. Če je frekvenca toka nižja, vsebina insekta eksplodira in razprši mikroorganizme po prostoru, kar ogroža zdravje živali in ljudi. Insekte lahko polovimo v mehanične pasti. Pri tem uporabljamo lepilne trakove in pasti, ki jim dodajamo feromonske vabe (spolne hormone), ali pa površine pasti poslikamo z obrisi muh oziroma črnih pik.
Med fizikalnimi načini odstranjevanja insektov je tudi odstranjevanje odpadkov in gnoja ter mešanje gnojevke. Če imamo možnost odstranjevanja gnoja in mešanja gnojevke bi bilo dobro to opraviti s stališča dezinsekcije v intervalih razvoja insektov, kar je odvisno od temperature okolja.
Kemični način zatiranja
Veliko je kemičnih snovi, s katerimi lahko uničujemo insekte, pogosto pa te škodljivo vplivajo na zdravje živali in ljudi. Zato je pri uporabi potrebna previdnost. Tudi pri kemičnih načinih zatiranja insektov ne bom navajal posameznih učinkovin ali celo preparatov posameznih proizvajalcev. Insekti namreč zaradi svoje velike sposobnosti razmnoževanja ter prilagajanja hitro postanejo odporni. Zato je potrebno vsako leto ali celo v posameznem letu večkrat izbirati različne kemične snovi. Veterinarji spremljajo tudi to problematiko in izbirajo sredstva, ki so na nekem področju najbolj učinkovita, ter nam pomagajo pri izbiri insekticida.
Posredujemo vam nekaj nasvetov, ki bodo povečali uspeh in učinkovitost kemične dezinsekcije.
• Pri zatiranju muh radi uporabljamo sredstva v prahu ali zrncih, granulah, ki jih pripravimo kot raztopino in jih razpršimo z brizgalkami okrog okenskih okvirjev, stebrov, po razpokah v stenah, v slepih prezračevalnih jaških in drugod, kjer smo jih opazili. Pri tem pazimo, da sredstva ne pršimo po živalih in da smo sami dobro zaščiteni. Sredstvo za pršenje pripravimo po navodilih proizvajalca, ki jim ponavadi doda tako imenovane atraktante, torej sredstva, ki privlačijo insekte, saj jih sama aktivna kemična snov ne privlači – brez atraktantov torej insekti ne bi prišli v stik z insekticidom in sredstvo ne bi delovalo. Za insekte so najzanimivejši atraktanti spolni hormoni (feromoni). Vendar pa te snovi niso tako dolgo obstojne, kot traja učinkovitost aktivne snovi, zato v praksi poleg pripravka dodajamo sladkor. Ta je še dodatno privlačno sredstvo, ki poveča in podaljša učinkovitost insekticida. Na pet litrov pripravljene raztopine dodamo približno 0,5 kilograma sladkorja.
•    Insekticide lahko nanašamo tudi v obliki premazov, tako da dodamo manj vode. Insekticid nanašamo s čopičem na stene, stebre in druge površine, ki pa morajo biti očiščene. Premaz lahko nanašamo tudi na trši karton, ki ga pritrdimo na predele, kjer je veliko muh in kjer nam ni v napoto.
•    Za plazeče insekte škropljenje in premazi niso najbolj primerni. Najpogosteje uporabljamo insekticide kot vabe. Če so prostori suhi in zaščiteni pred vremenskimi vplivi, pa bi lahko insekticid nanesli na površine v obliki prahu ali mikrokapsul, ki pa jih pršimo.
•    Podaljšano delovanje insekticida je odvisno od oblike pripravka. Tako ni vseeno, ali je insekticid v emulziji, v prahu in ga pripravimo kot vodno raztopino ali je mikroinkapsuliran. Pri vseh treh načinih imamo lahko enak insekticid, vendar je v različnih oblikah in je njegovo delovanje različno dolgo. Zato pred nakupom insekticidov preberimo za kakšne površine je namenjen.
•    Če noben način dezinsekcije ne deluje, lahko prazen hlev zaplinimo ali, kot to strokovno poimenujemo, opravimo postopek fumigacije (z insekticidom v obliki plina zaplinimo celoten objekt). Pri tem moramo objekt zatesniti ter ga včasih tudi celega prekriti s PVC-folijo. V objektu moramo po navodilih proizvajalca ustvariti zadostno koncentracijo insekticida v obliki plina in delovati mora dovolj dolgo. Koncentracijo insekticida v prostoru merimo z merilnimi aparaturami. Po končani fumugaciji je potrebno hlev dobro prezračiti. Postopek fumigacije lahko opravi le strokovno izurjena služba z ustrezno opremo!
•    Do sedaj smo govorili le o zmanjševanju števila odraslih osebkov (ki nas seveda tudi najbolj motijo). Vendar je odraslih osebkov v celotni populaciji insektov, kot smo že zapisali, le pet odstotkov – vse preostalo pa so razvojne oblike insektov. Sredstva za uničevanje razvojnih oblik insektov imenujemo larvicidi. Ta sredstva so ponavadi v obliki zrnc, granul, in jih lahko potresemo po gnoju ali pa jih pripravimo v vodni raztopini in jih z vrtno zalivalko polijemo po gnoju. Da sredstvo učinkuje, ga moramo nanesti tri- do štirikrat zaporedoma. Tako bomo zanesljivo ujeli vse razvojne oblike, saj muhe znova in znova odlagajo jajčeca. Larvicid nanašamo glede na temperaturo okolja (glej preglednico 1). Če so temperature višje, pogosteje, če so nižje, v daljših razmakih.
Predstavili smo nekaj napotkov, ki so nam v pomoč pri zmanjševanju števila insektov. Zatiranje insektov je namreč dokaj zapleten postopek, ki ga z enim posegom ne bomo rešili. Poleg kemičnih sredstev poznamo tudi nekatere fizikalne načine dezinsekcije, ki sicer od nas zahtevajo več dela, vendar so učinkoviti. Pri zatiranju insektov nikakor ne smemo pozabiti na razvojne oblike insektov, ki jih lahko uničimo, še preden začnejo vznemirjat živali in ogrožati njihovo zdravje. Posebno so izpostavljene mlajše živali (npr. mladi pujski), ki imajo v svojem obroku večji delež lahko prebavljivih beljakovin, ki zelo privlačijo tudi insekte. Zato moramo dobro skrbeti za čistočo korit za krmljenje.
Dezinsekcija mora biti načrtna, pri čemer moramo vedeti, v kakšnem objektu so insekti, ali je objekt prazen ali ne ter poznati vrsto insektov, proti katerim se borimo. Šele nato se lahko odločimo, kateri insekticid bomo izbrali ter v kakšni obliki ga bomo uporabili.
Želim vam veliko uspehov pri zatiranju insektov.

Želite naročiti zatiranje muh v svojem hlevu? Pokličlite 051 478 608

Close Menu