Program GloBAP

Predstavljamo Program načrtnega parjenja, ki je enostaven in hiter način za doseganje rejskih ciljev in tudi že dobro uveljavljen na trgu v Sloveniji.

Izbira ustreznega bika za osemenitev krave je pomembna za doseganje načrtovanega genetskega napredka v čredi, za popravljanje slabosti posamezne plemenice in za preprečevanje parjenja v sorodu. Navkljub védenju o pomenu izbire ustreznih bikov za osemenjevanje pa rejci zaradi velike delovne obremenitve, ogromne ali skromne ponudbe bikov ter nenehnega spreminjanja plemenskih vrednosti to odločitev pogosto prepuščamo naključju.

Da bi zadevo poenostavili, so v nemškem živinorejskem informacijskem centru VIT v Verdnu razvili program načrtnega parjenja GloBAP. To je novost, vendar je v Nemčiji in tudi v drugih članicah EU že v široki uporabi, od maja dalje pa tudi v Sloveniji. Program je zanimiv, ker zajema svetovno ponudbo bikov z lestvice Interbull in omogoča parjenje vsake živali posebej kot tudi parjenje na ravni celotne črede.
Kako do možnega bika

Vse, kar mora rejec storiti, je, da posreduje podatke o poreklu aktivnih živali na kmetiji ter izbere na podlagi želenega rejskega cilja individualni rejski indeks, ki ga program uporablja kot izhodišče pri izboru želenih bikov. Določanje indeksa je enostavno in hitro. Iz nabora indeksov telesnih, mlečnih in funkcionalnih lastnosti izberete po pomembnosti tiste, ki bi jih želeli v svoji čredi izboljšati.
Na primer: indeks »ReproTop« je sestavljen iz 50 % plodnosti ter 50 % dolgoživosti. Pri uporabi tega indeksa bo program izbral tiste bike, ki imajo izredno visoke indekse za dolgoživost in plodnost. V osnovi ima program že oblikovane indekse za telesne lastnosti, robotsko molžo ter tako imenovan standardni indeks. Izberemo lahko do šest lastnosti, ki jih oštevilčimo po pomembnosti. Torej višja, kot je številka za določeno lastnost, ožji bo izbor bikov, ki to lastnost izboljšujejo.
Sledi odbira bikov v skupino tako imenovan »bazen (ang. pool)«. To so biki, ki so trenutno v ponudbi ali pa jih imate na zalogi doma oziroma pri veterinarju in bi jih želeli uporabiti v načrtu parjenja. Skupina se lahko spreminja in dopolnjuje za vsako parjenje posebej. Od tu naprej sledi še samo določanje skupine živali glede na pasmo in starostno skupino, pasmo bikov, dopustnost sorodstva ter cenovni rang doze semena. V nekaj sekundah program razvrsti tri do pet najbolj primernih bikov, ki bodo izboljšali skupni indeks potomca, preprečili sorodstvena parjenja, težke telitve ter omogočili hitrejše doseganje želenih ciljev znotraj črede.
Slika 1: Razvrstitev najbolj primernih bikov za plemenico

globap 1

Odprava slabih lastnosti
V vsaki čred je nekaj živali, ki ekstremno negativno izstopajo po določenih lastnostih, kot so na primer izrazita postavitev seskov navznoter, slabi parklji, ekstremna stoja, nadgrajenost ali pobitost križa itn. Vemo, da je v takih primerih pravilna izbira bika še posebej pomembna, saj se izognemo potenciranju slabih lastnosti in jih postopno izboljšujemo. To dosežemo z individualnim pristopom na podlagi ogleda in ocene telesnih lastnosti živali. Program poleg individualnega rejskega indeksa upošteva pomanjkljivosti živali in izbere optimalnega bika. Tako pridobimo še natančnejše rezultate in večjo zanesljivost.
Rezultati so prikazani v dokumentu PDF. Izpisane so ušesna številka živali, ime živali, ime očeta živali, ime očeta matere živali, skupni selekcijski indeks, izbrani biki, predvideni indeks potomca, cena doze semena ter morebitna stopnja sorodstva.
Slika 2: Izpis rezultatov
globap 2

Hkrati vam program natančno izpiše, koliko doz semena posameznega bika boste potrebovali za uresničitev načrta parjenja.

Slika 3: Primer predlagane količine doz semena za izvedbo načrta parjenja v hlevu, za vse živali.
globap 3

Zaostritev razmer in globalna konkurenčnost na področju prireje mleka silijo rejce k večji inovativnosti, zmanjšanju stroškov in večjemu izkoristku živali. Vendar ugotavljamo, da tega ne bomo dosegli zgolj z izbiro pravilnega krmnega obroka in optimizacijo hlevov. Osnovni pogoj za uspeh v reji je zagotovo genetski potencial živali, ki nam lahko omogoči maksimalni izkoristek glede na izbrano tehnologijo prireje. Tudi zato je ključno, da z malo stroški in v razmeroma kratkem času poskrbimo za optimalen načrt parjenja živali in poskrbimo za svojo prihodnost.

Close Menu